Nasa Players Commission


1. Upendra Pyakure

2. Shiva Saran Shahi

3. Pratyush Kuikel

4. Gun Raj Pyakurel

5. Saurav Shrestha 

6. Subhani Thapa

7. Bibluck Shrestha